Logo Prodeep.cz

Najdeme originální řešení i pro Vás

Rychlý kontakt

Svoboda a samostatnost i v nutné péči!

ProDeep, o.s.
Antonína Navrátila 13, Boskovice 680 01
IČ: 22734490
Email: info@prodeep.cz
Tel: +420 516 453 339
+420 606 704 831
+420 724 161 813

Warning: file_get_contents(http://kypr.prodeep.cz/pokus.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/zahlavi.php on line 69Služby
Aktivizační
Průvodcovské,
Předčitatelské

Naše registrace
Chat

Naše další služby.

Jsou to navazující služby k hlavní Asistenční službě. Doplňujeme tak komplexní péči o klienta nejen po vyřešení krizové situace, ale i po celou dobu platnosti jeho smlouvy.

Služby vychází ze základního vymezení cílů sociální služby. Navazuje se tím lepší vztah se službou, důvěra v zaměstnance, kteří jim zabezpečují jejich jistotu, pomoc a svobodu samostatného života. Jedná se o sociální službu zaměřenou na podporu aktivního života zdravotně postižených, nebo seniorů jako prevence sociálního vyloučení. Posláním služby je umožnit zmiňovaným osobám kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností.

Zásady:
individuální přístup
odbornost a kvalita
podpora zdraví klienta
podpora ochrany práv klienta
rovnost
bezpečnost
mlčenlivost
spolehlivost a pružnost
dostupnost
Cíle služby:
Udržet popř. zvýšit míru soběstačnosti zdravotně postižených případně seniorů, umožnit jim setrvat v přirozeném prostředí se zachováním vlastního životního stylu a využíváním běžných zdrojů společnosti a veřejností poskytovaných služeb, podporovat smysluplné využívání volného času a rozvíjet aktivity směřující proti sociálnímu vyloučení.
Postupy při těchto aktivitách.
Předně každá služba vychází z potřeb a požadavků klientů. Pro uskutečnění služby musí zájemce projevit zájem o takovou službu, tuto specifikovat a se zaměstnancem dohodnout cíl, který touto sociální službou chce dosáhnout.
Dohoda o provedení takové činnosti může být jen ústní, pokud je rozsah služby větší, náročnější v potřebě zaměstnanců či času, uzavře se smlouva o takové službě písemně. Součástí smlouvy ať ústní nebo písemné je i informace o ceně služby, pokud je tato službou placenou.
Každá aktivizační či průvodcovská a předčitatelská služba je registrována v deníku aktivizačních služeb, zapsána do karty klienta i karty zaměstnance, který ji poskytl. Je to nezbytně nutné pro potřeby zkvalitnění práce, možnost řešení případných reklamací a ověřování úspěšnosti a prospěšnosti jednotlivých činností.
Pokud se jedná o přednášky, školení či klubovou činnost, kde je najednou více klientů, uvádí se do elektronického deníku seznam klientů při počtu do 5 osob, při vyšší účasti se dokládá prezenční listinou, zaslanou do sídla firmy v originále, v dokumentu na známou mailovou adresu.
Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o výsledcích našich služeb, pracujeme na jejich zkvalitňování, jsou seznámeni se všemi potřebnými právními dokumenty. To zajišťuje i do budoucna kvalitu našich služeb.
Zaměstnanci mezi sebou sociální služby využívají jen v nutných případech, kdy je nutno řešit mimo pracovní úkoly i nějaké sociální zátěže či stavy znevýhodňující jedince a znemožňující mu vykonávat rovnoprávně svoje zaměstnání, ohrožující jeho sociální postavení v zaměstnání, doma či v jeho sociálních skupinách.
Všem zájemcům o službu se věnuje zaměstnanec neprodleně, po dohodě a dle potřeby klienta. Nutno na závěr služby ověřit, zda tato služba přinesla očekávanou pomoc či řešení, toto zapsat do karet klienta, aby se v případných dalších případech mohlo úspěšně navázat.

Morse

Morse v sociálních službách?