Logo Prodeep.cz

Najdeme originální řešení i pro Vás

Rychlý kontakt

Svoboda a samostatnost i v nutné péči!

ProDeep, o.s.
Antonína Navrátila 13, Boskovice 680 01
IČ: 22734490
Email: info@prodeep.cz
Tel: +420 516 453 339
+420 606 704 831
+420 724 161 813

Warning: file_get_contents(http://kypr.prodeep.cz/pokus.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/zahlavi.php on line 69O nás
Kodex
Stanovy
Popis
Podmínky
Hodnocení
Formuláře

Občanské sdružení

Občanské sdružení ProDeep, o. s. vytváří podmínky pro běžný způsob života lidí se zdravotním postižením prostřednictvím integračních aktivit, spočívající ve vzdělávacích, školících a sociálních službách, kterými naplňujeme pracovní, společenské, kulturní a jiné potřeby zdravotně handicapovaných osob.

ČLENOVÉ, DOBROVOLNÍCI A PŘÍZNINVCI občanského sdružení ProDeep, o. s. jsou schopni pomáhat a dávat potřebnějším bez rozdílu zdravotního postižení. Očekáváme od svých klientů obdobnou empatii.

SLUŽBY, SPOLUPRÁCE

Zajišťujeme ve spolupráci s Chráněnými ICT pracovišti Deep

školící a vzdělávací kurzy, zejména v oblasti ICT
služby na Chatu SKOLANET
motivační a aktivizační činnosti pro rozvoj osobnosti
profesním poradenství
rekondiční a ozdravné činnosti, pobyty
oslovování klientů pro REHACENTRUM
poradenskou činnost v oblasti kompenzačních pomůcek
výpomoc potřebným klientům a zaměstnancům Chráněných ICT pracovišť Deep, včetně finanční
Sociální aktivizační, průvodcovské a předčitatelské služby

Poslání:

Napomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností a podporovat jejich sociální začleňování. Služba zejména nabízí příležitost k setkávání se, k získávání potřebných a zajímavých informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zájmových a vzdělávacích činností, poradenství a dalších aktivit. 

Cíle:

rozšířit nabídku sociálních, rehabilitačních, poradenských a vzdělávacích činností
podporovat další vzdělávání zaměstnanců
přinášet užitečné informace uživatelům a podporovat tak jejich soběstačnost a nezávislost
podporovat psychickou a fyzickou kondici prostřednictvím činností
poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování sociálně aktivizačních služeb

 

Základní činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociální poradenství
sociálně terapeutické činnosti
výuka práce s PC a internetem
podpora práce s internetem
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jedná se především o pomoc a poradenskou činnost sociálního pracovníka

Cílové skupiny – okruh osob, kterým poskytujeme služby

Senioři, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci.
Lidé se zdravotním postižením
Lidé v sociálním ohrožení

Zásady:

individuální přístup
odbornost a kvalita
podpora zdraví klienta
podpora ochrany práv klienta
rovnost
bezpečnost
mlčenlivost
spolehlivost a pružnost
dostupnost

Postupy při těchto aktivitách.

Předně každá služba vychází z potřeb a požadavků klientů. Pro uskutečnění služby musí zájemce projevit zájem o takovou službu, tuto specifikovat a se zaměstnancem dohodnout cíl, který touto sociální službou chce dosáhnout.
Dohoda o provedení takové činnosti může být jen ústní, pokud je rozsah služby větší, náročnější v potřebě zaměstnanců či času, uzavře se smlouva o takové službě písemně.
Součástí smlouvy ať ústní nebo písemné je i informace o ceně služby, pokud je tato službou placenou.
Každá aktivizační či průvodcovská a předčitatelská služba je registrována v deníku aktivizačních služeb, zapsána do karty klienta i karty zaměstnance, který ji poskytl. Je to nezbytně nutné pro potřeby zkvalitnění práce, možnost řešení případných reklamací a ověřování úspěšnosti a prospěšnosti jednotlivých činností.
Pokud se jedná o přednášky, školení či klubovou činnost, kde je najednou více klientů, uvádí se do elektronického deníku seznam klientů při počtu do 5 osob, při vyšší účasti se dokládá prezenční listinou, zaslanou do sídla firmy v originále, v dokumentu na známou mailovou adresu.
Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o výsledcích našich služeb, pracujeme na jejich zkvalitňování, jsou seznámeni se všemi potřebnými právními dokumenty. To zajišťuje i do budoucna kvalitu našich služeb.
Zaměstnanci mezi sebou sociální služby využívají jen v nutných případech, kdy je nutno řešit mimo pracovní úkoly i nějaké sociální zátěže či stavy znevýhodňující jedince a znemožňující mu vykonávat rovnoprávně svoje zaměstnání, ohrožující jeho sociální postavení v zaměstnání, doma či v jeho sociálních skupinách.
Všem zájemcům o službu se věnuje zaměstnanec neprodleně, po dohodě a dle potřeby klienta.
Nutno na závěr služby ověřit, zda tato služba přinesla očekávanou pomoc či řešení, toto zapsat do karet klienta, aby se v případných dalších případech mohlo úspěšně navázat.

Zápis aktivizačních a průvodcovských služeb

Aktivizační a průvodcovské služby představují souhrn činností, které jsou uvedeny v číselníku úkonů sociálních služeb, které v rámci těchto služeb poskytuje sociální pracovník případně pracovník v sociálních službách.
Je nutné si uvědomit a neplést pracovní činnost se sociálními službami. Je nutné tuto skutečnost rozlišovat a brát na ni zřetel.

Průvodcovské a předčitatelské služby

Posláním průvodcovské a předčitatelské služby je zprostředkovat osobám se zdravotním postižením, případně seniorům
kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Obsah a forma poskytované služby

Průvodcovské a předčitatelské služby se poskytují uživatelům terénní formou na základě osobní domluvy.
Zprostředkování těchto služeb jsou poskytnuté úkony zpoplatněny dle ceníku poskytovaných služeb.
Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby.

Aktivizační služby

Posláním aktivizační služby je umožnit zdravotně postiženým nebo seniorům kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit.
Poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností.

Cíle služby:

Udržet popř. zvýšit míru soběstačnosti zdravotně postižených případně seniorů, umožnit jim setrvat v přirozeném prostředí se zachováním vlastního životního stylu a využíváním běžných zdrojů společnosti a veřejností poskytovaných služeb, podporovat smysluplné využívání volného času a rozvíjet aktivity směřující proti sociálnímu vyloučení.
Úkony poskytované na základě využívání této služby je dle zákona 108 zcela zdarma.
Finanční pokrytí aktivizačních služeb je na základě dotací, případně projektů. Není-li tomu tak musejí být služby poskytované v rámci dobrovolnické činnosti.